FPTS - Du lieu lich su
 
Quyền trả cổ tức

Excel
Phát hành thêm
HOSE trực tuyến HNX trực tuyến UPCoM trực tuyến Giao dịch thỏa thuận Quảng cáo FPTS Thống kê Index Dữ liệu lịch sử

Trung tâm Ngày giao dịch Loại chứng khoán    
Chứng khoán Từ ngày Đến ngày    

Thống kê giá Thống kê đặt lệnh Giao dịch khớp lệnh NĐTNN Giao dịch thỏa thuận NĐTNN

Ngày TC Trần Sàn Mở
cửa
Đóng
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
Trung
bình
Thay đổi giá Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (Triệu VNĐ)
+/- % Khớp lệnh Thỏa thuận Tổng cộng Khớp lệnh Thỏa thuận Tổng cộng

HOSE
 Phát hành thêm & Cổ tức
 Chia cổ tức
 Thực hiện quyền
HNX
 Cổ tức cổ phiếu, trái tức trái phiếu
 Quyền phát hành
 Cổ phiếu thưởng
 Chia tách cổ phiếu
 Gộp cổ phiếu
 Chu kỳ cổ phiếu